Učestala Pitanja

pitanja i odgovori nekretnine miletic

Pitanja i odgovori

 

Da li stranci mogu kupovati nekretnine u Srbiji ?

Da, strani državljani mogu kupovati nekretnine u Srbiji po principu reciprociteta, što znači da i državljani Srbije mogu kupovati nekretnine u njihovim zemljama. Srbija ima potpisane sporazume o reciprocitetu sa većimom svetskih zemalja. Stranci u Srbiji prema važećim zakonima ne mogu biti vlasnici jedino poljoprivrednog zemljišta.

Koliki je porez i ko ga plaća?

Porez na promet (porez na prenos apsolutnih prava) kod kupoprodaje nekretnina iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne Republičke Uprave Javnih prihoda – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća Kupac u ime Prodavca, kako bi Kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen. Kupci koji kupuju prvu nekretninu imaju mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza. Porez na kupovinu novovog stanja (novogradnja) je 10% (PDV) plaća ga investitor i on je uračunat u prodajnu cenu. Kupci prvog stana imaju mogućnost povrata poreza.

- Dokumenta potrebna za podnošenje prijave za plaćanje poreza na promet:

1.formular PPI-4
2.fotokopije sudski overenog Ugovora o kupoprodaji
3.original istog Ugovora na uvid
4.fotokopija dokaza o prethodnom vlasništvu na predmetnoj nepokretnosti (ugovor kojim se steklo vlasništvo osobe koja je prodala stan – obično je to Ugovor o otkupu, poklonu, kupoprodaji, izgradnji ili sudsko Rešenje o nasledjivanju…)
5. fotokopija lične karte

Postupak za povraćaj PDV-a za kupce prve nepokretnosti?

Ukoliko je cena nekretnine sa PDV-om (10 % od vrednosti nekretnine) i ukoliko je kupcu ovo kupovina prve nekretnine u Srbiji on ima mogućnost povraćaja pdv-a do 40 kvm, za nosioca ugovora i po 15 kvm za svakog člana svog domaćinstva.
- Dokumenta potrebna za povraćaj PDV-a:
Izvod iz matične knjige rođenih -ne stariji od 6 meseci
Uverenje o državljanstvu- ne stariji od 6 meseci
Dokaz o prebivalištu
Overena kopija ugovora
Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV
Dokaz da je ugovorena cena sa PDV-om isplaćena
Overena izjava o kupovini prvog stana-IKPS-PDV
Overena fotokopija lične karte
Obrazac RFN
Dokument iz Uprave prihoda da nije poreski obveznik za stan ili kuću (od 01.07.2006.-do dana izdavanja dokumenta)
Dokument iz katastra nepokretnosti da se stan ili kuća ne vodi na Kupca stana

Potrebna dokumentacija za prodaju nekretnine ?

Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, mora se legitimisati kao Prodavac. Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalima, overena od strane nadležnog suda, sa klauzulama Republicke Uprave Javnih prihoda nadležne opštine da je regulisan porez na promet apsolutnih prava. Potrebno je imati najnoviji prepis lista nepokretnosti – vlasnički list. Ukoliko nepokretnost nije uknižena, neophodno je imati kompletnu dokumentaciju, počevši od prvog do sadašnjeg vlasnika, u originalima, sve overeno, snabdeveno klauzulama Republicke Uprave Javnih prihoda-pečat o regulisanom (uplaćenom) porezu na promet apsolutnih prava. Znači, potrebno je da postoji pravni sled od prvog vlasnika do danas, da bi u momentu kada se za to steknu uslovi Kupac, odnosno trenutni vlasnik nepokretnosti mogao istu uknjižiti na svoje ime.