Zakoni

ZAKONI Zakoni za nekretnine

 - Zakon o prometu nepoketnosti

 - Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

 - Zakon o legalizaciji objekata

 - Zakon o porezima na imovinu (imovina, nasleđe, poklon, apsolutna prava)

 - Zakon o porezu na dohodak građana (porez na prihode od nepokretnosti i kapitalna dobit)

 - Zakon o stanovanju

 - Zakon o održavanju stambenih zgrada

 

 

ZONE U VRNJAČKOJ BANJI

 

EKSTRA ZONA

Obuhvata prostor koji je definisan sledećom granicom : glavnom banjskom promenadom na jugu , pored hotela ” San ” , ” Promenada ” , ” Breza ” , pored hotela “Srbija” skreće na zapad Bulevarom Moše Pijade , pruža se dalje i nastavlja u Beogradsku ulicu osovinom Beogradske ulice do raskrsnice sa Nemanjinom ulicom i nastavlja krakom Nemanjine ulice do Lipovačke reke i nastavlja osovinom reke između Kraljevačke i Kruševačke ulice do mosta kod poslovnog objekta ” Kul – lajt ” ( koji nije obuhvaćen ovom zonom) .

 

I ZONA

Obuhvata prostor koji je definisan sledećom granicom : . Počinje osovinom Vojvođanske ulice , nastavlja na jugozapad osovinom ulice pored ” Solidarnosti ” , osovinom postojeće saobraćajnice do raskrsnice sa ulicom 13 Maja , dalje jugozapadno osovinom ulice pored Brđovića i Zbiljića seče ulicu Velibora Markovića , nastavlja dalje na jugozapad osovinom saobraćajnice novoplanirane Jastrebačke ulice , dalje ide zapadnom granicom parcele br . 383 / 3 , prelazi preko parcela br . 381 / 6 i 379 / 1 , nastavlja osovinom ulice Cvetka Ristića , osovinom ulice Vladana Blagojevića , osovinom Jastrebačke ulice iznad vile ” Zagorka ” , iznad Doma zdravlja preko kp.br. 812 / 13 i 812 / 11 , preko kat.parcele br . 799 / 2 , severozapadnom granicom kp.br. 864 / 6 , 864 / 9 , 865 / 6 i 865 / 1 preko 867 / 5 , osovinom novoprojektovane Jastrebačke ulice , seče ulicu Banović Strahinje preko puta kp.br. 889 / 6 , 889 / 1 , 889 / 22 , 889 / 7 , 889 / 27 , osovinom novoprojektovane Jastrebačke ulice ispod vila ” Dane ” , nastavlja na jugozapad preko kp.br. 993 / 2 , 991 / jugozapadne granice 3 , lomi se ka istoku ulicom na kp.br. 1131 , osovinom na kp.br. 1140 / 1 i proužava dalje na zapad do granice sa kp.br. 1125 / 14 , gde se prelama na istok preko kp.br. 2125 / 1 i 1157 / 1 . Odatle se nastavlja na jug , preko polovine kp.br. 1158 / 1 , gde se lomi ka jugozapadu sa kp.br. 1162 , 1163 , 1169 / 1 , granicom kp.br. 1169 / 1 ( ” Slatina ” ) , 1168 / 1 i polovinom kp.br.1172 , zatim nastavlja preko kp.br. 1175 , granicom kp.br. 1176 / 2 i 1176 / 3 , 1176 / 17 i prelazi preko kp.br. 1180 / 2 , 1183 prelazi preko ulice Kopaonički venac . Dalje se pruža jugozapadnom stranom kp.br.1513 / 5 paralelno sa kp.br. 1520 , 1519 preseca , preseca k.p.1571/12 i k.p.1576 / 5 . Dalje nastavlja zapadnim stranama kp.br. 1601 / 6 , 1601 / 7 , 1601/17.1601/19 i 1601 /21 . Zapadnom granicom kp.br. 1605 / 4 , 1608 / 12 , 1610 / 6 , 1610 / 7 i 1610 / 8 nastavlja na istok južnom granicom kp.br. 1610 / 8 i 1609 / 6 do Ulice Bulevar srpskih ratnika sve u KO Vrnjačka Banja , dolazi do korita Vrnjačke reke i njenom osovinom nastavlja na jug i jugoistok , a zatim se lomi na istok i prati južnu granicu kp . br.1501 / 1 , na kojoj se lomi na jug i prelazi preko kp . br . 1501 / 2 , prelazi preko k.p.2161 , a zatim dolazi na polovinu severne strane k.p.1736 , odakle nastavlja na istok severnom stranom , pa istočnom stranom k.p.1737 , do kraja k.p.1737 odakle skreće na istok i zalazi pod pravim uglom 50metara u k.p.1889 / 1 , posle čega nastavlja pravac jugoistoka , preseca k.p.1488 / 2 , do k.p.2126 / 1 ( Brđevički potok ) , nastavlja da se kreće osovinom potoka do zapadne strane k.p.1472 / 9 a zatim se lomi na sever prateći zapadnu granicu kp . br . 1472 / 9 , 1469 / 2 i 1469 / 1 , gde dolazi do južne strane k.p.1467 / 1 , a zatim se lomi ka istoku severnom granicom kp . br.1467 / 1,1467 / 2,1467 / 3 i 1467 / 5 , dolazi do ulice Mila Jelenkovića , dalje se kreće osovinom ove ulice u dužini od 30 metara , prelazi preko parcele kp . br . 1397 / 1 , prateći istočnu granicu kp . br . 1403 / 1 , 1403 / 2 , prelazi preko kp . br . 1405 / 2 , pa južnom i istočnom stranom k.p.1405 / 1 , odakle nastavlja osovinom ulice Dr . Dragiše Mišovića ( preko k.p.1343 , 1336 i 1335 ) , zatim ide jugoistočnom granicom kp . br . 1330 / 4 , 1330 / 1 , a zatim se lomi ka severoistoku preko kp . br.1328 , prelazi Ulicu 8 . Marta , prati severozapadnu granicu kp . br . 1319 , zatim se lomi ka zapadu prateći jugozapadnu granicu kp . br . 1246 / 9 , zatim prati deo jugozapadne granice 1246 / 10 , odakle skreće na sever preko k.p. 1244 / 2 i 1244 / 7 , prati severozapadnu stranu k.p.1244 / 6,1244 / 4 , preseca ulicu Olge Jovičić , nastavlja da prati severoistočnu stranu k.p.1248 / 1 , preseca 1252 / 11 i 1252 / 10 i 1252 / 1 i 1321 / 1 , a zatim istim pravcem do Ulice Gočke , zatim nastavlja na sever istom ulicom do raskrsnice ” Pahuljica ” , zatim prelazi preko kp . br . 678 / 27 , i nastavlja severoistočnim stranam k.p.678/13 , 678 / 12 , 678 / 11 , 678 i / 9 zatim preko kp . br . 2148 / 1 i ulazi u Ulicu Popinskih borca , prati osovinu ulice do Olimpijske , zatim Olimpijskom ulicom nastavlja ka severoistoku , severnozapadnim granicama kp . br . 619 / 4 , 619 / 1 i 619 / 7 odakle nastavlja na sever istočnim stranama k.p. 618 / 4 , 615 / 4 , 615 / 1 , 615 / 2 , 614.613 i 549 / 8 izlazeći na Ulicu 1. . Maja do raskrsnice sa Ulicom Miloša Obilića , nastavlja ka severoistoku pešačkom stazom ka autobuskoj stanici , severozapadnom i severnom stranom k.p.541 , u dužinu od 100 metara , odakle skreće na sever preko k.p. 500 / 5 gde dolazi do korita Vrnjačke reke , zatim Vrnjačkom rekom prateći njen tok ide ka severoistoku do raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom , a zatim nastavlja ka severozapadu Vojvođanskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Kneza Miloša tj do početne tačke ove zone

 

II ZONA

Obuhvata prostor koji je definisan sledećom granicom : Od raskrsnice sa Ulicom Kneza Miloša ide osovinom ulice Dušana Petrovića Šaneta do raskrsnice sa Dositejevom nastavlja ka jugozapadu južnom granicom kp.br. 3481 / 5 i 3481 / 12 , prelazi preko ” ” Dubrave i nastavlja na zapad kat.parcelom br . 3429 / 4 , prelazi na jug istočnom granicom kp.br. 3429 / 11 i 12 , nastavlja na jug zapadno i ide južnom granicom kp.br. 220 / 2 , nastavlja zapadnim stranama kp.br. 220 / 3 , 218 / 1 , 218 / 2 , 218 / 3 , istočnom granicom kp.br. 216 / 1 preko kp.br. 213 / 1 i 213 / 3 , dalje na jug zapadnom granicom kp.br. 210 / 2 i istočnom granicom 210 / 1 , istočnom granicom kp.br. 209 / 11 , zatim severnom pa istočnom granicom kp.br. 209 / 4 , odakle skreće na istok i istočnom granicom 221 / 1 , zapadnom granicom kp.br. 221 / 36 , nastavlja na zapad do k.p. 221 / 10 , dalje se kreće južnom granicom 221 / 10 , zatim nastavlja na istok severnim granicama kp.br. 221 / 12 i 221 / 24 , zatim skreće na jug istočnom granicom k.p.221/11 do ulice Bore Vasiljevića . Nastavlja na zapad osovinom ulice Bore Vasiljevića , do ukrštanja sa ulicom Heroja Maričića , odakle nastavlja na jug osovinom ulice Heroja Maričića do ukrštanja sa ulicom Radničkom , odakle skreće na zapad i nastavlja osovinom Radničke ulice i izlazi na ulicu Zeleni bulevar , ide pravcem istok – sever osovinom ulice 3eleni Bulevar , skreće na sever u krak Studeničke ulice , nastavlja na sever zapadnom granicom kp.br. 349 / 8 348 i / 2 , lomi se ka zapadu prema istočnoj granici kp.br. 341 / 10 , nastavlja na sever u dužini od 50 metara . Lomi se preko gornjeg dela k.p.341/10 , do njene zapadne granice , odakle nastavlja na sever do k.p.322 / 3 , dalje nastavlja u pravac zapada , južnom stranom k.p.322 / 2 do istočne strane k . p.317 / 1 , odakle skreće na jug istočnom stranom k.p.317 / 1 , dalje se lomi u pravac severoistoka , severoistočnim granicama k.p.321 / 2 i 321 / 3 , jugoistočnom granicom k.p.321 / 3 , istočnom granicom k.p.317/133 , dae severnom granicom k.p.320 / 3 i 320 / 2 , odakle skreće na jug istočnom stranom k.p.320 / 2 do ulice Zeleni bulevar . Osovinom ove ulice nastavlja do ulice Zelengorska staza , nastavlja da se kreće osovinom ulice Zelengorska staza , zatim skreće na jug , zapadnim granicama k.p.766 / 2 i 765 / 1 , dalje na istok severnom granicom k.p.764 , preko k . p.763 / 1 južnom granicom kp.br. 763 / 2 760 i , jugozapadno kp.br. 816 / 4 , jugoistočnom kp.br. 816 / 3 , dalje zapadnom granicom k.p.816/11 , preko k.p.816 / 7 , preko kp.br. 806 do severne granice k.p.803 , dalje na zapad južnom granicom k.p.807 , preko kp.br. 804 / 1 njenom jugozapadnom granicom , severozapadnim stranama k.p.br. 801 / 2 i 799 / 6 , severoistočno i severozapadno na kp.br. 795 / 1 , severozapadno na kp.br. 795 / 5 , 791 / 3 , 791 / 2 , 790 / 2 , 790 / 3 , 790 / 4 , 789 / 3 , 789 / 4 i 789 / 13 , jugoistočnom granicom kp.br. 788 i kp.br. 902 i njenom jugozapadnom granicom preko kp.br. 903 / 4 , dalje u pravac jugozapada , jugoistočnim granicama k.p.901 / 4 , 901 / 3 , 891 / 2 , 900 / 3 900 i / 2 , odakle skreće na jug u dužinu od 35 metara , zapadnim granicama k.p.900 / 2 i 892 / 7 , ( do postojeće ulice na kp.br. 892 / 4 ) , dalje osovinom ulice na kp.br. 906 i 889 , preko kp.br. 906 / 4 , 906 / 33 , 906 / 1 , do ulice 2.Proleterske divizije , dalje osovinom ulice u dužinu od 60 metara , do ulice Radovana Pavlovića Komandira Jevrema u dužinu od 50 metara , dalje na zapad severnom granicom k.p.996 / 4 , preko kp.br. 954 / 1 , severnom granicom k.p.954 / 7 i k.p. 954 / 8 na sever preko k.p. 953 / 2 , dalje na zapad preko k.p.955 / 4 i 955 / 17 , dalje na sever preko k.p.955 / 3 do k.p. 1 / 19 , na zapad južnom granicom k.p.951 / 8 i 951 / 32 , severnom stranom k.p.951/27 i 951 / 25 , južnom stranom k.p.951/11 , odakle skreće na sever zapadnim granicama k.p.951/17 i 952 / 2 i 952 / 10 , odakle skreće na zapad preko k.p.950/19 , 950 / 18 , na jug istočnim granicama k.p.948/11 , 950 / 22 i 948 / 7 , dalje na zapad i sever preko k.p.948 / 8 , dalje na zapad preko 948 / 1 do ulice Zeleni bulevar ( k.p.2133 ) u pravac jugozapada , osovinom ulice Zeleni bulevar do ulice Jastrebačke , dalje na zapad osovinom ulice Jastrebačke u dužinu od 100 metara . Granica zone se dalje kreće u pravcu jug – jugoistok osovinom ulice Rada Čeperkovića , jugozapadnim granicama k.p.962 / 1 , 960 / 2 , 960 / 5 , 960 / 3 , 963 / 4 , 963 / 5 , 963 / 6 , 963 / 7.963 / 8 , 963 / 2 , 965 / 1 , 965 / 2 , 967 / 15 , 967 / 1 , 967 / 4 , 967 / 8 , 967 / 21 , 967 / 24 , 967 / 11 i 967 / 14 , dalje ide južnom granicom k.p.967 / 2 , odakle skreće u pravac juga do ulice Vojvode Mišića , dalje do raskrsnice sa ulicom Cane Babović , nastavlja osovinom ulice Cane Babović do raskrsnice sa ulicom 13.Oktobar čijom osovinom nastavlja da se kreće do raskrsnice sa ulicom Lipovačkom . Granica zone nastavlja dalje da se kreće osovinom k.p.68 K.O. Lipova do gornjeg desnog ugla k.p.81 / 4 K.O. Lipova , odakle skreće na jug preko k.p.81 / 3 i 81 / 2 i 70 / 9 , K.O. Lipova dalje severnom granicom k.p.70 / 8 i 70 / 3 , K.O. Lipova , skreće na sever zapadnom stranom k.p.71 / 1 , južnom granicom k.p.1149 / 1 , dalje osovinom postojećeg puta ka jugu , zapadnom granicom kp.br. 1166 / 2 , 1543 , 1544 , 1545 , 1551 1549i , odakle skreće na istok severoistočnom granicom k.p.1551 u dužinu od 20 metara , dalje na jug , prelazi preko ulice Kopaonički venac preko k.p.1560 do severne ivice k . p.1564 / 3 , nastavlja dalje severoistočnim granicama k.p.1564 / 3 , 1564 / 2 , 1564 / 5 , 1565 / 13 , 1565 / 3 , 1565 / 4 , 1565 /15 , istočnim granicama k.p.1568 , 1634 / 2 , 1634 / 9 i 1634 / 1 . Granica zone dalje skreće na istok preko 1633 / 1 i 1535 / 1 do zapadne granice k.p.1572 / 6 pa severozapadno od kp.br. 1535 / 4 na sever preko kp.br. 1571 / 13 , preko kp.br. 1571 / 15 ka jugoistoku granicom kp.br. 1571 / 2 , 1574 / 3 , dalje severoistočnom granicom k.p.1573 jugozapadno kp.br. 1630 / 8 preko puta na kp.br. 2157 / 2 ( ulica Jug Bogdanova ) , pa nastavlja na jugoistok jugozapadnom granicom kp.br. 1619 / 6 , 1619 / 2 , 1619 / 3 , 1619 / 4 , 1619 / 5 , 1619 /1 , 1624 , 1625 i 1696 / 1 , dalje , južnom granicom kp.br. preko 1699 , preko 1703 / 2 na severnu granicu kp.br. 1717 do zapadne i južne granice kp.br. 1715 / 1 i osovinom desnog kraka ulice Miška Erčevića prelazi put do kp.br. 2124 / 2 na jug osovinom Vrnjačke reke do južne granice kp.br. 1947 / 2 , ide dalje na istok , zalazi delom u k.p.1948 , produžava u k.p.1889 / 1 u dubini od 15 metara i lomi se na sever istočnim granicom k.p.1945 / 8 , ponovo prolazi preko k.p.1889 / 1 u dužini od 120 metara i lomi se na zapad u dužinu od 50 metara , nastavlja istočnom stranom k.p.1883 , 1884 i 1880 / 2 , dalje takođe istočnim granicama k.p.1757 , 1756 , i 1751 Granica dalje nastavlja delom severne strane k.p.1752 / 2 i istočnim granicama k.p.1750 , 1748 / 3 i 1748 / 1 , odakle nastavlja na ivicu k.p.1501 / 2 i k.p.2161 . ( put ) , prelazi postojeći put i prelazi preko k.p.1488 / 2 , nastavlja osovinom kp.br. 2126 ( ” Brđovića potok ” ) dalje ka severu istočnom granicom 1486 , seče Ulicu Mila Jelenkovića kp . br . 2154 , ide južnom i istočnom granicom kp.br. 1473 / 2 i 1473 / 1 , istočnom i severnom granicom kp . br . 1445,1447 , 1448 , 1450 , 1453 , 1454 , 1457 , 1459 , 1461 , 1462 , 1465 / 1 , južnom i istočnom granicom kp.br. 1398 / 2 , istočnom granicom kp.br. 1401,1410 , severnom granicom kp.br. 1411,1413 do Gočkog puta . , Nastavlja severozapadnom stranom k.p.1319 , dalje skreće na zapad severoistočnim stranama k.p.1245/10 i 1246 / 9 1310 / 3 , ide severozapadnom granicom kp.br. 1305 , 1302 , 1299 , 1286 , 1283 , 1284 , prelazi preko kp.br. 1278 , 1277 , 1276 , a zatim skreće ka severozapadu prateći severoistočnu granicu kp.br. 1276 i izlazi na Ulicu Mare Jakovljević i dalje nastavlja na sever Ulicom Mare Jakovljević do Moravske ulice , prelazi Moravsku ulicu i ide jugoistočnom granicom kp.br. 1258 , a zatim prati granicu KO Vrnjačka Banja i KO Ruđinci , dalje nastavlja krakom Moravske ulice prema Stanojčićima , a zatim na sever takođe granicom KO Vrnjačka Banja i KO Ruđinci postojećim putem prema OŠ . « Piskavac » , do Olimpijske ulice i prati istočnu i severnu granicu kp.br. 904 / 8 Ko Ruđinci , izlazi na postojeći put kp.br. 903 KO Ruđinci , a zatim nastavlja na zapad u dužini od 35 metara i skreće na sever prateći opet granicu KO Vrnjačka Banja i KO Ruđinci , zapadnim stranama k.p.902 / 1 , 892 / 2 , 891 / 6 , 891 / 7 , gde se lomi na istok postojećim putem tj . ulicom Raj , do istočne granice k.p.866 / 2 , odakle skreće na zapad postojećim jazom , do granice sa K.O. Vrnjačka Banja , vraća se na jug prateći zapadne granice k.p.856 / 1 , 857 i dela k.p.858 K.O. Ruđinci , dalje nastavlja na zapad severnim granicama k.p.447 / 2 , 451 / 3 , 451 / 1 , 451 / 2 , 450 / 1 , 450 / 2 , 445 / 5 i 445 / 4 , odakle se lomi na jug zaobilazeći k.p.448 / 2 i 448 / 1 , zatim prati jugoistočnu granicu kp.br. 461 / 1 , 459 , 467 / 2 , a zatim nastavlja ka severozapadu preko kp.br. 468 / 1 , 468 / 6 , 465 / 2 , 470 , do Vrnjačke reke prateći njenu obalu do severoistočne granice kp.br. 474 / 1 i 474 / 2 do Ulice Kneza Miloša tj . početne tačke ove zone .

III ZONA – ZAPAD

Od magistralnog puta na jug postojećom saobraćajnicom lomi se ka jugoistoku , nastavlja potojećim putem do jugozapadne granice parcele kp . 3242 / 1 , kp.3244 , kp.3247 / 2 , južnom granicom parcele kp.3247 / 2 i 3247 / 5 , jugozapadnom kp.3247 / 5 , dalje prati severnu i istočnu stranu k.p.3234 , nastavlja na istok preko kp . 3233 , nastavlja na sever prelazeći preko k.p.3229 , kp.3226 / 4 i k.p.3222 kp.3219 , 3217 , nastavlja na jug preko kp.3216 , lomi se ka zapadu , zatim nastavlja na jug kp.3211 , kp.3210 , kp.3206 / 2 , prelazeći preko postojeće saobraćajnice ( R – 224 ) nastavljajući na jugoistok preko kp . kp.3186 / 3 , kp.3187 / 2 , kp.3184 , južnom granicom kp.3183 / 1 do postojećeg puta , zatim postojećom ulicom – Vitojevački put – nastavlja na jug , prolazi istočnom granicom k.p. 3360 , kp.3355 / 6 , nastavlja na jug kp.3351 , prelazi preko kp.3352 , ide postojećom ulicom , osovinom Vitojevačkog puta , nastavlja na jug prelazeći ka zapadu kp.3517 / 1 , kp.3517 / 3 , prateći zapadnu granicu kp.3499 / 2 i 3499 / 5 , prelazeći preko kp.3439/16 , kp.3439/18 i zapadnom granicom kp.3499/19 , odakle se lomi ka zapadu severnom i zapadnom granicom kp.3496 / 2 i 3495 , produžava na jug prateći istočnu granicu kp.3496 / 1 , zatim ka jugozapadu prelazeći postojeću ulicu i kp . 3469 nastavlja ka jugozapadu istočnom granicom kp.3472 / 1 , a zatim nastavlja ka istoku preko kp.3477 / 6 , kp.3477 / 4 , nastavljajući ka istoku prelazeći postojeći put do ulice Mezgraja , nastavlja na jug istom ulicom , a zatim vraćajući se na zapad , prateći južnu granicu kp . 3490 / 1 , 2,3 , prelazeći preko postojeće ulice i prelazi preko kp.3489 / 1,3 , kp.3486 / 1,2,3 kp.3477 , lomi se ka jugozapadu prateći zapadne granice kp.3477 / 4 , 3477 / 2 i 3472 / 2 , odakle se lomi na zapad preko 3451 / 1 u dužini od 80 metara , zatim skreće na jug , do severne strane k.p.3446 , odakle ide u pravac zapada i prati severne granice k.p.3446 i 3445 , izlazi na ulicu 4.Kraljevački bataljon , čijom osovinom nastavlja da se kreće u dužini od 90 metara , odakle skreće na jugozapad i počinje da prati granicu K.O. Vrnjačka Banja i K.O. Novo Selo . Nastavlja na jug prateći istočnu granicu kp.4548 , kp.4549 , kp.4550 , kp.4558 , kp.4559 , prati Duboki potok i granicu KO Novo Selo , dalje na jug do istočne granice kp.192 / 2,3 KO Lipova , prelazi preko kp.198 / 1 KO Lipova , kp.204 / 1 , prati istočne granice k.p.203 / 1 i 230 / 2 , prelazi preko kp.212 , zatim nastavlja severnozapadnom granicom kp.217 / 7,1 , 3 , nastavlja ka jugu granicom preko kp.br.216 , od postojećeg puta tj . ulice Jastrebačke i dalje se lomi ka istoku preko kp.215 / 1 , nastavljajući ka jugozapadu postojećom ulicom , prelazeći preko kp . 238 do granice sa Generalnim planom .

III ZONA – ISTOK ( sve KO Ruđinci )

Od istočne granice GP – a , na jug istočnom granicom 2125 , 2127 , dalje na istok severnom granicom 2229 / 5 , severoistočnom , jugoistočnom , jugozapadnom granicom 2229 / 5 , nastavlja na jug preko 2231 / 4 i 2231 / 5 do puta , istočnom granicom 2232 / 1 , 2154 / 1 , južnom granicom 2154 / 1 i 2154 / 2 , prelazi put , dalje preko 2251 , južnom granicom 2236 / 5 , 3 , 4 , 2238 / 4 , ide na sever zapadnom granicom 2238 / 4 , jugozapadnom i jugoistočnom granicom 2238 / 2 , ide na zapad , prelazi preko parcele i puta ( R – 222 ) do južne granice 3707 / 23 , dalje ide na sever ulicom , prati istočnu granicu k.p.3706 / 7 , dalje na sever , istočnom granicom 1888 / 1 , 1936 istočnom granicom / 2 do puta , nastavlja putem ka severozapadu , prelazi na istok severnom granicom 1904 / 5 , zapadnom i severnom granicom 1904 / 2 i 1904 / 1 , do regionalnog puta Goč ( R – 222 ) i dalje na sever , prelazi regionalni put , pa ka jugoistoku severnom i severoistočnom granicom 2061 / 1 do 1955 / 2 i dalje putem na severoistok pa na sever preko 2060 / 9 , 2060 / 3 , 2045 / 1 , prati južnu i istočnu granicu 2044 , nastavlja na severoistok prateći severoistočne granice k.p.2014 / 2 i 2014 / 1 , 2010 , zatim skreće na zapad , na severozapad , pa severoistočnom granicom 2010 , 2011 , 1089 prelazi preko / 1 , na sever preko 1088 / 6 , 1079 / 2 , 1079 / 1 , 1078 / 2 , 1068 / 4 , a onda se lomi na jugozapad preko 1069 / 5 , 1069 / 2 , 1069 / 1 , 1080 , 1081 , 1083 , jugozapadnom i severozapadnom granicom 1041 , severo – zapadnom granicom 1046 , severoistočnom granicom 1043 , 1044 , 1049 zapadnom granicom , dalje na sever preko 1055 , 1058 , 1050, 1065/ 8 , 1065 /5, 3, 10, 2, 9, južnom granicom puta 2279 pa na jug preko 1073 do 1170 i severnom granicom 1170 pa na sever preko 1190 / 3 i 4 , 1185 , prelazi put , pa istočnom granicom 1193 / 2 , prelazi na istok preko 1189 , pa na sever zapadnom granicom 1188 / 2 i preko 1188 / 2 i 1188 / 3 na sever preko 1196 , 1198 , 1193 , 1200 / 2 , 1200 / 1 , 1205 / 1 , preko 1209 / 2 , 3 , 4 , do puta na 1210 , dalje putem preko 1212 , 1478 / 5 , 1486 i dalje na sever istočnom granicom 1478 / 7 , 6 , 9 , 1 , 12 , 11 , 1478 / 8 i njenom severoistočnom granicom vraća se do puta na 1478 / 5 , putem preko 1478 / 6 , 2278 putem na pa severnom i zapadnom granicom 1226 / 1 , na sever , preko 1228 / 2 i 3 , 1229 , lomi se na zapad preko 937 / 1 , 8 , 7 , 936 , pa na jug preko 939, dalje na severozapad preko 922 / 1 , na sever preko 924 / 1 , 2 , na severoistok , jugozapadnom grani – com i severozapadnom granicom 926 , izlazi na put i nastavlja ka severozapadu , dalje putem 903 /2 , pa istim putem na sever , do 817 / 1 , 819 / pa preko 4 , 3 , 2 , jugoistočnom granicom 821 , 820 , južnom granicom istočnom 797, izlazi na put, nastavlja ka jugozapadu zapadnom i severnom granicom 784/1, nastavlja na sever zapadnom granicom 790, dalje na sever do 2270/3, dalje na istok putem 2270/3 i na sever preko 754, pa na severozapad preko 495 , 499, 501/4, 500, zapadnom granicom 509, jugoistočnom granicom 510/2, preko 512/2, 513, jugoistočnom granicom 514 i 517/3, 518/3, 2, 519, 525, na sever preko 524/3 , preko 529/3, 529, 536/3, 1, ide na jugoistok, do 537/6 i njenom jugoistočnom granicom, prelazi put, nastavlja preko 545/1, 546, 550, 552, 556, na sever, preko 560, 558, na jugoistok preko 561/2, dalje na jugoistok, pa severozapadnom i severoistočnom granicom 403, pa preko 408, pa na severozapad i onda preko 401, 402 i 400 na severoistok, pa na jugoistok i preko 398, 397, 393, na severoistok pa preko 4093/6, 392, preko 396, dalje na severoistok preko 383, 384, 396, na sever preko 374, izlazi na magistralni put Kraljevo – Kruševac. Od magistralnog puta ka severu i jugoistoku prateći granicu Generalnog plana do kp.3068, nastavlja na jugoistok preko kp.3068, prelazeći postojeći put i nastavljajući kp.3046,kp.3170,nastavlja na jug preko kp.3172/1, nastavlja na jug postojećom ulicom do pruge. U obuhvatu Treće zone je deo kp.3102/1 kp.3101, kp.3100, veći deo kp.3095/1,2 kp.3096/2,3. Od železničke pruge ka severu preko kp.2875 i kp.2876/4, južnom granicom kp.3009/2,3,4, kp.3003, južnom granicom kp.3004/2, kp.3001, kp.2998/2, kp.3068/2, kp.3067, preko kp.3072/2, kp.3074/1,2, kp.3083 do ulice Stanične, severnom granicom kp.3083, prelazi preko kp.3080/2, preko kp.3072/2, kp.3069/1, kp.3068/1, kp.3007/1, kp.2877, kp.2876/2, kp.2874, kp.2871, kp.2870, kp.2867, kp.2864, kp.2865, prelazi preko postojeće saobraćajnice, nastavlja preko kp.2858, kp. 2848/2, kp. 2846/1, lomi se ka jugu preko kp.2849, kp.2850/1,2,3, kp.2853/1,2, 2854, 2855, do pruge.
Ovoj zoni ne pripadaju kp.2860/3,4, kp.2856 i kp.2858/3. Ove četiri parcele pripadaju Četvrtoj zoni.
Trećoj zoni pripada kp.2832, kp.2833, kp.2831, kp.2816, kp.2815/3, kp.2817/4, kp.295, kp.298/5, kp.299/1,2, kp.290 i kp.289. Od pruge na severo istok, preko polovine kp.364/1 do kp.371/1, nastavlja na istok do kp.372, lomi se ka severo istoku preko kp.218/1, kp.217/1, kp.217/5, nastavlja na sever preko kp.225, kp.224/2, kp.225/3, lomi se ka severo zapadu preko kp.226, prateći granicu kp.221/9 pelazi preko kp.370/8, kp.370/2, kp.370/5, kp.370/6, kp.368/5, kp.250., dalje ka severo zapadu obuhvatajući sve parkovske šume i sportski centar do kp.300, kp.265, kp.2810, do postojećeg puta, odakle se lomi ka severoistoku do kp.2680/3, a zatim ka severozapadu preko kp.2680/1,2, kp.2681/4, kp.2686, kp.2688, kp.2690, kp.2691, kp.2691/3, kp.2692/1,2,3,4, kp.2693, kp.2695/1, prateći jugozapadnu granicu kp.2704, kp.2704/1,2 jugozapadnu granicu kp.2708, kp.2711/2, kp.2713/1, kp.2716/2, kp.2731, kp.2732, kp.2581, kp.2583/3, kp.2583/5,6,7, kp.2583/4, kp 1583/1, kp.2583/8, kp.2583/2 do kp.2586/15 odakle se lomi ka severozapadu prateći južnu granicu kp.2586/11,22,6,12, prelazeći postojeću ulicu nastavlja ka severozapadu prateći jugozapadnu granicu kp.2567/1, kp.2558/1,2,3, kp.2515, kp.2518, kp.2517, kp.2519, kp.2533/1,2,3,4, kp.2534, kp.2535, nastavlja na sever prateći postojeći put, a zatim nastavlja zapadnom granicom parcele kp.2530, kp.2528/2, kp.2250, kp.2251, kp.2260/1,2,3, kp.2264 do granice sa Generalnim planom.

IV ZONA

Obuhvata prostor između treće zone i granica Generalnog plana Vrnjačke Banje.

ZONA GOČ

Obuhvata prostor za koji se primenjuje Plan generalne regulacije predela Goč, za deo Goča koji pripada opštini Vrnjačka Banja.